·        Administrator ličnih podataka: Organizacija ili fizičko lice, koje određuje ciljeve i sredstva obrade ličnih podataka.

·        Obradilac ličnih podataka: Organizacija ili fizičko lice, koje obrađuje lične podatke u ime administratora ličnih podataka.

·        Subjekat podataka: Identifikovano živo fizičko lice ili živo fizičko lice koje se može identifikovati.

·        Lični podaci: Svaka informacija, povezana sa identifikovanim fizičkim licem ili fizičkim licem koje može da bude identifikovano („subjekat podataka“); fizičko lice koje može da bude identifikovano predstavlja lice, koje može biti identifikovano, direktno ili indirektno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, jedan ili više osobina, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica.

·        Posebne kategorije ličnih podataka: Lični podaci, koji otkrivaju rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religiozna ili filozofska uverenja, članstvo u sindikalnim organizacijama, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka, jedino u cilju identifikovanja fizičkog lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili o seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

·        Obrada: Svaka operacija ili skup operacija, koje se izvršavaju sa ličnim podacima, bez obzira da li automatizovanim ili drugim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizovanje, strukturisanje, čuvanje, prilagođavanje ili menjanje, preuzimanje, konsultovanje, korišćenje, otkrivanje putem prenosa, širenje ili drugi način, na koji podaci postaju dostupni, uređivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

·        Treća strana: Fizičko ili pravno lice, javni organ, agencija ili drugi organ, osim subjekta podataka, administratora, obradioca ličnih podataka i lica, koja pod direktnim ovlašćenjima administratora ili obradioca ličnih podataka, imaju pravo da obrađuju lične podatke.

·        Povreda bezbednosti ličnih podataka: Predstavlja radnju/okolnost, koja vodi do slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubljenja, promene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima, koji se predaju, čuvaju ili obrađuju na drugi način.

FICOSOTA („Društvo“ ili „Mi“) prihvata svoje obaveze u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) i odgovarajućim bugarskim zakonodavstvom ozbiljno i stremi se da se pridržava najviših primenjivih standarda i uspostavljenih dobrih praksi prilikom obrade ličnih podataka. Nadležni vodeći nadzorni organ u vezi sa zaštitom ličnih podataka, koji se obrađuju od strane FICOSOTA, je Komisija za zaštitu ličnih podataka Republike Bugarske.

Definicije

 

Zaštita ličnih podataka

Od 25. maja 2018. godine, u državama članicama Evropske unije počeće da se primenjuje Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka („GDPR“). FICOSOTA usklađuje svoju delatnost sa GDPR i principima za obradu ličnih podataka, sadržanim u evropskom i nacionalnom zakonodavstvu.

·        obrađivani u skladu sa zakonom, savesno i na transparentan način, u odnosu na fizička lica

·        prikupljani za konkretne, tačno određene i legitimne ciljeve i neće biti dalje obrađivani na način, koji nije u skladu sa ovim ciljevima

·        odgovarajući, povezani i po potrebi ograničeni u vezi sa ciljevima, zbog kojih se obrađuju

·        tačni i po potrebi će biti ažurirani

·        čuvani u obliku, koji omogućava identifikaciju subjekta podataka, za period koji nije duži od potrebnog za ciljeve, zbog kojih se obrađuju lični podaci

·        obrađivani na način, koji garantuje odgovarajući nivo sigurnosti ličnih podataka

FICOSOTA garantuje, da će lični podaci koje obrađuje biti:

 

·        pravo na informaciju (ovo pravo se ostvaruje putem predstavljanja jasnih i lako razumljivih obaveštenja o poverljivosti, koja objašnjavaju kako i u koje svrhe koristimo Vaše lične podatke, kao i kakva su Vaša prava, u vezi sa obradom ličnih podataka)

·        pravo na pristup ličnim podacima koji se obrađuju i informacijama o njihovom obrađivanju

·        pravo na ispravljanje ličnih podataka, kada su netačni ili nepotpuni

·        pravo na ograničenje obrade pod uslovima koji su određeni važećim zakonom

·        pravo na brisanje ličnih podataka, kada ne postoji pravna osnova za nastavak obrade podataka

·        pravo na prenosivost Vaših podataka između različitih administratora (na primer, između različitih dostavljača usluga)

·        pravo na prigovor na određene aktivnosti obrade podataka, kao na primer, direktan marketing

·        pravo da ne budete predmet odluka sa značajnim uticajem na Vas, donetih samo pomoću automatizovanih sredstava

·        pravo na odvajanje saglasnosti za obrađivanje ličnih podataka

·        pravo na podnošenje žalbe pred kompetentnim nadzornim organom

Fizička lica – subjekti podataka, imaju sledeća prava u vezi sa njihovim ličnim podacima:

 

GDPR predviđa šest pravnih osnova, na osnovu kojih mogu da budu obrađivani lični podaci:

·        subjekat podataka je dao svoju informisanu saglasnost za obradu ličnih podataka u određene svrhe

·        obrada je potrebna za stupanje na snagu ili izvršavanje ugovora sa subjektom podataka

·        obrada podataka je potrebna za pridržavanje obaveza prema zakonu

·        obrada je potrebna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili drugog fizičkog lica

·        obrada je potrebna za izvršenje zadatka od javnog značaja

·        obrada je potrebna s obzirom na legitimni interes administratora podataka ili treće strane, osim kada su osnovna prava i slobode subjekta podataka iznad tih interesa

Lični podaci, koje obrađuje „FICOSOTA “

Lični podaci se odnose kako na činjenice, tako i na mišljenja/ocene, izražene u vezi sa određenim fizičkim licem. Lični podaci, koje obrađuje „FICOSOTA “ mogu uslovno da se podele u četiri kategorije:

·        Službenici i saradnici kompanije FICOSOTA, kandidati za posao i bivši službenici;

·        Fizička lica (na primer advokati, revizori, drugi nezavisni konsultanti) i predstavnici, lica za kontakt, službenici klijenata, partneri i dostavljači roba/usluga, sa kojima FICOSOTA ima ili smatra da ima ugovorne ili činjenične odnose (na primer, zakonski predstavnik klijenta – pravna lica, dostavljači transportnih ili špedicionih usluga, dostavljači telekomunikacionih usliga, softverna i/ili hardverna rešenja i infrastruktura;

·        Posetioci veb-sajta FICOSOTA i zvaničnih stranica na društvenim mrežama, kao što su Facebook i Instagram

·        Učesnici u igrama /tombolama /kampanjama, organizovanim od strane FICOSOTA na našim veb-sajtovima, na zvaničnim stranicama FICOSOTA na društvenim mrežama Facebook i Instagram, ili putem partnera – marketinške agencije.

·        Posetioci objekata, koji su u vlasništvu ili zakupljeni od strane FICOSOTA.

Službenici, saradnici, kandidati za posao: „FICOSOTA “ obrađuje lične podatke, uključujući i posebne kategorije ličnih podataka, koji se odnose na radne ili građanske odnose, ili podatke kandidata za posao. Generalno, „FICOSOTA “ obrađuje ove podatke u cilju pripremanja i realizacije radnih ili drugih vrsta ugovora, kao i u cilju ispunjavanja svojih zakonskih obaveza poslodavca.

Predstavnici, lica za kontakt i službenici klijenata, partneri i dostavljači kompanije „FICOSOTA”– Obično Vaše lične podatke dobijamo od Vašeg poslodavca ili od Vas lično, kada je potrebno da pripremimo, potpišemo ili izvršimo ugovor sa njim ili da stupimo u trgovačke odnose. Na primer, moguće je da ste Vi navedeni kao zakonski predstavnik ili lice za kontakt u ugovoru, ili u trgovačkoj korespondenciji, u vezi sa potpisivanjem, izvršavanjem ili prekidom ugovora (uključujući i dobijanje izlaznih sirovina ili predaja gotovih proizvoda), izradom ponuda, rešavanjem nastalih trgovačkih sporova i sl.

Posetioci veb-sajtova – prilikom popunjavanja kontakt obrasca na našim veb-sajtovima Mi prikupljamo podatke o Vama na osnovu Vaše saglasnosti, izražene popunjavanjem ovog obrasca. Obično, ove informacije nam služe da bismo zadovoljili Vaš upit o našim proizvodima ili druge zahteve. U zavisnosti od informacija koje ste nam pružili, moguće je da iste budu obrađivane radi određivanja i ostvarivanja prava, u vezi sa potencijalnim ili nastalim sporom sa Vama, koji proizilazi iz izraženih reklamacija ili žalbi. Takođe, prikupljamo informacije o Vašoj IP adresi i Vašoj saglasnosti o kolačićima. Više informacija možete saznati u našoj Cookie policy

Učesnici u igri – prilikom registracije za učešće u našim igrama Vi nam pružate svoje lične podatke. Mi ih obrađujemo na osnovu Vaše nedvosmislene saglasnosti, izražene putem dobrovoljnog popunjavanja registracionog obrasca za učešće u igri / tomboli / proizvodnoj kampanji (uključujući i putem ostavljanja komentara ispod objave na našim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram). Više informacija možete pronaći u našoj Politici poverljivosti za igre/tombole/kampanje, kojoj možete pristupiti pre registracije na naš veb-sajt ili stranicu na društvenim mrežama.

Posetioci u zgradama „FICOSOTA “ – Prilikom posete naših kancelarija, proizvodnih objekata i površina za opštu upotrebu, u cilju obezbeđivanja sigurnosti, zaštite imovine Društva i fizičke neprikosnovenosti njegovih službenika, zaštite službenika i posetilaca, kao i u cilju kontrole pristupa, postavljena su tehnička sredstva, koja će registrovati Vašu posetu.

 

Deljenje ličnih podataka

Obično, FICOSOTA čuva Vaše lične podatke u potpunoj poverljivosti i ne otkriva ih trećim licima.

Ponekad, „FICOSOTA “ može podeliti lične podatke svojih službenika ili predstavnika svojih klijenata, partnera, kurira, prevozioca, izvršilaca ili dostavljača sa državnim organima, kao i sa drugim fizičkim ili pravnim licima – na primer, dostavljači softverskih i/ilihardverskih rešenja i/ili infrastruktura, spoljašnji konsultanti u vezi sa određivanjem ili ostvarivanjem prava, na osnovu zakonske obaveze ili u vezi sa svojim legitimnim interesom, u odnosu na konkretni slučaj. Slično otkrivanje podataka ostvaruje se samo u slučaju postojanja opravdanog razloga za to i uz obezbeđivanje adekvatnog nivoa zaštite, uključujući i putem pismenih ugovora sa trećim stranama, kojima se otkrivaju lični podaci, kada je to primenjivo.

Posebne kategorije podataka

„FICOSOTA “ ne obrađuje osetljive lične podatke svojih klijenata – fizičkih lica ili službenika / predstavnika klijenata, partnera i dostavljača, posetilaca veb-sajtova i stranica na društvenim mrežama.

Čuvanje ličnih podataka

„FICOSOTA “ čuva različite vrste ličnih podataka na elektronskim i papirnim nosiocima, koji se sadrže u različitim dokumentima, za strogo određeni vremenski period. Određeni rokovi čuvanja uvek su u skladu sa ciljevima, zbog kojih se lični podaci obrađuju. Rokovi čuvanja su opisani u Politici o čuvanju i uništavanju dokumenata Društva FICOSOTA.

Ostvarivanje prava subjekata podataka

U slučaju zahteva za ostvarivanje prava subjekata podataka „FICOSOTA“ ostvaruje komunikaciju sa fizičkim licem u kratkom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku, na jasnom jeziku, posebno kada su u pitanju lica mlađa od 18 godina.

Prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka, „FICOSOTA “ ima obavezu da identifikuje nadležno fizičko lice, kako bi sprečilo rizik od nedozvoljenog pristupa ličnim podacima.

Informacije o aktivnostima „FICOSOTA“, preduzetim kao odgovor na prispeli zahtev za ostvarivanje prava, predstavljaju se fizičkim licima bez nepotrebnog kašnjenja i uobičajeno u roku od jednog meseca od dana dobijanja zahteva.

Sve informacije prilikom ostvarivanja prava subjekata podataka se pružaju od strane „FICOSOTA“ besplatno, osim kada su zahtevi neopravdani ili preterani.

Više informacija o Vašim pravima u vezi sa obrađivanjem ličnih podataka od strane „FICOSOTA “ možete pronaći u našoj Politika o pravima subjekata ličnih podataka.

Bezbednost ličnih podataka

 • „FICOSOTA “ štiti prikupljene lične podatke od neopravdane upotrebe i sledi njihovo obrađivanje.
 • „FICOSOTA “ održava sigurne kompjuterske sisteme, putem kojih se obrađuju lični podaci. Uz naše sisteme se primenjuju adekvatni kontrolni mehanizmi za podelu i upravljanje podacima.
 • „FICOSOTA “ ima stroge politike i procedure, koje se primenjuju na službenike, za smanjenje rizika od obrade ličnih podataka.
 • Službenici društva FICOSOTA su upoznati sa primenjivim pravilima i obučeni su da obrađuju lične podatke uz brižnu primenu dobrih praksi.
 • Prilikom ostvarivanja svoje delatnosti, FICOSOTA radi jedino sa utvrđenim kompanijama i izbegava rad sa kompanijama, za koje smatra da mogu da ugroze bezbednost ličnih podataka lica.
 • FICOSOTA usvaja dobre prakse prilikom unošenja i administracije sistema bezbednosti i tehnološke razvoje u vezi sa mogućim rizicima za bezbednost informacija u kompaniji.
 • FICOSOTA se pridržava sigurnosti kompjuterskih sistema i ličnih podataka, koji se sadrže u njima, uključujući i mogućnosti za pristup posebnim vrstama ličnih podataka od strane njenih službenika.
 • FICOSOTA obezbeđuje pristup samo onim ličnim podacima, koji su potrebni za obavljanje poslovnih obaveza odgovarajućeg službenika.

 

Povreda bezbednosti ličnih podataka

„FICOSOTA “ je usvojila procedure za efektivno prepoznavanje, izveštavanje i istragu povrede bezbednosti ličnih podataka. U slučaju povrede bezbednosti ličnih podataka „FICOSOTA “ će preduzeti hitne mere kako bi ograničila efekat povrede bezbednosti, kao i mere informisanja oštećenih subjekata podataka i nadzornog organa za zaštitu ličnih podataka.

Dodatne informacije

„FICOSOTA “ će ubuduće pravovremeno ažurirati, izmenama i dopunama, ovu Politiku, u bilo koje vreme, kada zakonski zahtevi ili druge okolnosti to zahtevaju.

Ako želite da dobijete više informacija o obrađivanju ličnih podataka od strane „FICOSOTA “ ili imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovim obaveštenjem o poverljivosti ili načinima i ciljevima, za koje koristimo Vaše lične podatke, molimo kontaktirajte nas ili naše Službeno lice za zaštitu ličnih podataka, na sledeće koordinate:

Za „FICOSOTA“: Bugarska, grad Šumen, bul. Madara br. 48, e-mail: privacy@ficosota.com

 

Možete kontaktirati naše službeno lice za zaštitu ličnih podataka, na sledeće koordinate: dpo@ficosota.com

Na našim web stranicama koristimo kolačiće ili slične alate, kako bismo poboljšali njihovo funkcioniranje dok ih koristite. Ova politika objašnjava kako to radimo.

Što su kolačići?

HTTP-kolačić (HTTP cookie), obično nazivan samo kolačić, je paket informacija, poslanih sa web poslužitelja ka Internet pregledniku, na primjer Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, itd., a nakon toga se vraća od strane preglednika svaki put, kada on dobije pristup ovom poslužitelju. Određeni kolačić ostaje u Vašem uređaju za upotrebu prilikom sljedeće korisničke aktivnosti, a on u međuvremenu može biti izbrisan. U slučaju ako upotrebljavate više od jednog preglednika, svaki od njih ima zaseban prostor za pohranu kolačića. Kolačići se ne odnose na određeno lice, već na kombinaciju uređaja i internet preglednika. Stoga, jedno lice, koje koristi nekoliko preglednika i/ili uređaja, ima zaseban skup kolačića za svaku kombinaciju uređaja i preglednika. S druge strane, kolačići ne prave razliku između više korisnika, koji dijele jedan uređaj i preglednik, osim ako nemaju zasebne korisničke profile.

Kolačići imaju mnoštvo različitih funkcija. Na primjer, pomažu nam da zapamtimo Vaše korisničko ime ili postavke i da analiziramo koliko dobro se predstavljaju naše web stranice.

Koje podatke prikupljamo?

Prikupljamo informacije u sljedeće svrhe: rješavanje problema, administriranje web stranica, analiziranje trendova, prikupljanje demografskih informacija, poštovanje primjenjivog zakona i ostvarivanje suradnje u djelatnosti organa za sprovođenje zakona. Mi također možemo podijeliti ove informacije s našim ovlaštenim Trećim stranama – Davateljima usluga i Oglašivačima, kako bismo utvrdili ukupnu učinkovitost naših online reklama, sadržaja i programiranja.

Drugi uređaji za praćenje

Možemo koristiti druge industrijske standardne tehnologije kao što su pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”), da bismo pratili kako Vi koristite naše web stranice i akcije ili možemo dozvoliti Trećim stranama – Davateljima usluga da koriste ove uređaje u naše ime. Pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”) su male grafičke slike, koje se nalaze da različitim dijelovima naših web stranica ili u našoj e-pošti i omogućavaju nam da saznamo da li ste izvršili određenu radnju. Kada dobijete pristup ovim stranicama ili otvorite ili kliknete na e-poštu, pikselne oznake ili druge internet oznake („web beacons”) šalju obavijest (koja ne sadrži osobne podatke) o toj radnji. Pikselne oznake nam omogućuju da bolje razumijemo ponašanje korisnika i da izračunamo promet posjetitelja na našim web stranicama. Također, možemo koristiti pikselne oznake i druge internet oznake („web beacons”), koje nam naši Partneri i/ili Marketinški partneri pružaju u istim ciljevima.

Da li netko drugi koristi kolačiće na web stranicama „FICOSOTA” OOD?

Kada posjećujete naše web stranice, mi i/ili naše ovlaštene Treće strane – davaoci usluga i oglašivači, možemo automatski prikupljati ovakve informacije pomoću elektronskih alata – kolačića i drugih internet oznaka („web beacons”) ili označavanje („tagiranje”) piksela.

Mi koristimo ili dopuštamo trećim stranama da koriste kolačiće na našim web stranicama. Koristimo Google Analytics, da pratimo promet posjetilaca na našim sajtovima.

Možemo koristiti kolačiće trećih strana, koji da nam pomognu u istraživanju tržišta, kontroli prihoda, poboljšanju funkcionalnosti i nadziranju pridržavanja naših pravila.


Kako da onemogućite kolačiće?


Svi moderni preglednici omogućuju promjenu postavki kolačića. Ove postavke obično možete pronaći u izborniku Opcije ili Postavke na Vašem pregledniku. Da biste razumijeli ove postavke, sljedeće veze Vam mogu pomoći ili možete koristiti tipku „Pomoć” u izborniku Vašeg preglednika za više detalja:


Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS.


Ako Vas najviše brinu reklamni kolačići ka trećim stranama, koji su generirani od strane oglašivača, možete ih isključiti ovdje: Your Online Choices site.


Molimo imajte u vidu, da ako odlučite onemogućiti kolačiće, moguće je da neke sekcije naše web stranice neće raditi ispravno.


Da li FICOSOTA koristi kolačiće koji sadrže moje osobne podatke?


Ne, kolačići koje koristimo su anonimni i ne sadrže nikakve osobne podatke.


Više informacija


Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći na adresi: www.allaboutcookies.org.


Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom o kolačićima, kontaktirajte nas putem e-pošte: privacy@ficosota.com

Ova pravila („Pravila”) određuju uvjete i red, prema kojima fizička lica, čiji se osobni podaci obrađuju od strane „FICOSOTA” OOD („Ficosota“), mogu ostvariti svoja prava u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Dio 1.: Opća načela

  1. „Ficosota“ obrađuje i štiti osobne podatke, prikupljene tijekom obavljanja svoje djelatnosti, pošteno, u skladu sa zakonom i ciljevima zbog kojih su podaci prikupljeni.
  1. Službenici, koji obrađuju osobne podatke u cilju rasprostranjivanja proizvoda, potpisivanja ugovora za pruženje roba, izvršenja obaveza u vezi s takvim ugovorima kao dio svojih radnih obaveza, pridržavaju se sljedećih načela prilikom obrade osobnih podataka:
 1. Osobni podaci se obrađuju savjesno i u skladu sa zakonom.
 2. Osobni podaci se prikupljaju za konkretne, točno određene i usklađene sa zakonom ciljeve i ne obrađuju se dodatno na način, koji nije u skladu s ovim ciljevima.
 3. Osobni podaci, koje se prikupljaju i obrađuju, prilikom upravljanja ljudskim resursima su relevantni, povezni s ciljevima zbog kojih se obrađuju i koje ne prevazilaze.
 4. Osobni podaci su točni i prema potrebi se ažuriraju.
 5. Osobni podaci se brišu ili ispravljaju, kada se utvrdi, da su netočni ili neproporcionalni s ciljevima, za koje se obrađuju.
 6. Osobni podaci se održavaju u obliku, koji omogućava identificiranje odgovarajućih fizičkih lica za razdoblje koje nije duže od razdoblja koje je potrebno za ostvarivanje ciljeva zbog kojih su prikupljeni.
  1. Službenici, koji obrađuju osobne podatke, prolaze kroz početnu i periodičnu obuku o privatnosti podataka i upoznaju se sa važećim zakonskim propisima.

Dio 2.: Definicije

Nabrojane definicije imaju sljedeća značenja:

„Osobni podaci” predstavljaju svaku informaciju povezanu s identificiranim fizičkim licem ili fizičkim licem koje može biti identificirano; fizičko lice koje može biti identificirano predstavlja lice, koje može biti identificirano, izravno ili neizravno, putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator, ili prema jednom ili više čimbenika, koji su svojstveni fizičkom, fiziološkom, genetskom, mentalnom, ekonomskom, kulturnom ili socijalnom identitetu tog fizičkog lica;

„Primjenjivi zakon“ predstavlja zakon Europske unije i Republike Bugarske, koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka;

„Profiliranje” je bilo koji oblik automatske obrade osobnih podataka, koji uključuje korištenje osobnih podataka za ocjenjivanje određenih osobnih aspekata, u vezi s fizičkim licem, i konkretnije za analizu ili prognoziranje aspekata, koji se odnose na izvršavanje profesionalnih obaveza tog fizičkog lica, njegovo ekonomsko stanje, zdravlje, osobne sklonosti, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili kretanje;

„Subjekat podataka” je fizičko lice, koje može biti identificirano izravno ili neizravno, posebno putem identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili prema jednom ili više čimbenika, specifičnih za fizičku, fiziološku, genetsku, mentalnu, ekonomsku, kulturnu ili socijalnu identičnost tog fizičkog lica;

„Uredba (EU) 2016/679” je Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Savjeta od 27. travnja 2016. godine, o zaštiti fizičkih lica, u vezi s obrađivanjem osobnih podataka, te o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46/ЕО („Opća uredba o zaštiti podataka”), objavljene u Službenom listu Europske unije 4. svibnja 2016. godine.

Dio 3.: Prava subjekata ličnih podataka

Subjekti osobnih podataka imaju sljedeća prava u vezi s njihovim osobnim podacima:

 1. Pravo na pristup;
 2. Pravo na ispravak;
 3. Pravo na prijenos podataka;
 4. Pravo na brisanje;
 5. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”);
 6. Pravo na zahtjevanje ograničenja obrade;
 7. Pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka;
 8. Pravo subjekta osobnih podataka da ne bude predmet odluke, koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, bez obzira na to da li ta obrada uključuje i profiliranje.

Pravo na pristup

  1. Na zahtjev, „Ficosota“ pruža subjektu osobnih podataka sljedeće informacije:
 1. informaciju da li „Ficosota“ obrađuje ili ne obrađuje osobne podatke lica;
 2. kopiju osobnih podataka o licu, koji se obrađuju od strane „Ficosota“, i
 3. objašnjenje obrađenih podataka

2.2. Objašnjenje prema čl. 2.1.(iii) uključuje sljedeće informacije o osobnim podacima koje obrađuje „Ficosota“:

 1. ciljevi obrade;
 2. odgovarajuće kategorije osobnih podataka;
 3. primatelji ili kategorije primatelja, pred kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno primatelji u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;
 4. kada je moguće, predviđeno razdoblje, tijekom kojeg će se pohranjivati osobni podaci, a ako je to nemoguće, kriteriji koji se koriste za određivanje ovog razdoblja;
 5. postojanje prava da se zahtjeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka, u vezi sa subjektom osobnih podataka, ili da se izrazi prigovor protiv ovakve obrade;
 6. pravo žalbe nadzornom tijelu;
 7. kada se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve postojeće informacije o njihovom izvoru;
 8. postojanje automatiziranog donošenja odluka, bez obzira na to da li ta obrada uključuje i profiliranje, i informacije o upotrebljenoj logici, kao i o značenju i predviđenim posljedicama takve obrade za subjekta podataka;
 9. kada se osobni podaci predaju trećoj državi ili međunarodnoj organizaciji, subjekat podataka ima pravo da bude informiran o odgovarajućim jemstvima u vezi s predavanjem
  1. Objašnjenje u vezi s obrađenim podacima, sadrži informacije, koje „Ficosota“ pruža subjektima podataka, putem obaviještenja o privatnosti.
  1. Na zahtjev subjekta osobnih podataka, „Ficosota“ može pružiti kopiju osobnih podataka, koji su u procesu obrade.
  1. Prilikom pružanja kopije osobnih podataka, „Ficosota“ ne smije otkrivati sljedeće kategorije podataka:
 1. osobne podatke trećih lica, osim ako ista nisu dala svoj izričit pristanak za to;
 2. podatke, koji predstavljaju poslovnu tajnu, intelektualno vlasništvo ili povjerljive informacije;
 3. druge informacije, koje su zaštićene prema važećim zakonima.
  1. Pružanje pristupa subjektima osobnih podataka ne može nepovoljno utjecati na prava i slobode trećih lica ili dovesti do kršenja zakonskih obaveza „Ficosota“.

4.1. Kada su zahtevi za pristup očigledno neosnovani ili prekomjerni, posebno zbog njihove ponovljivosti, „Ficosota“ može odrediti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova za pružanje informacija ili odbiti da odgovori na zahtjev za pristup.

4.2. „Ficosota“ procjenjuje za svaki zaseban slučaj da li je određeni zahtjev neosnovan ili prekomjeran.

4.3. U slučaju odbijanja pristupa osobnim podacima, „Ficosota“ opravdava odbijanje i informiše subjekta podataka o njegovom pravu da podnese žalbu Odboru za zaštitu osobnih poidataka (OZOP).

Pravo na ispravak

5.1. Subjekti podataka mogu zatražiti ispravljanje njihovih osobnih podataka, koji se obrađuju od strane „Ficosota“, u slučaju ako su netočni ili nepotpuni.

5.2. U slučaju zadovoljavajućeg zahtjeva za ispravkom osobnih podataka, „Ficosota“ obavještava druge primatelje, kojima su bili otkriveni podaci (na primjer državna tijela, davatelji usluga), tako da i oni mogu odraziti promjene.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

  1. U slučaju takvog zahtjeva, „Ficosota“ se obavezuje izbrisati osobne podatke, ako postoje neke od sljedećih osnova:
 1. osobni podaci više nisu potrebni za ciljeve, zbog kojih su bili prikupljeni ili obrađeni na drugi način;
 2. subjekat podataka povlači svoj pristanak, na kojem se osnuje obrada podataka, i ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. subjekat podataka prigovara obradi podataka i ne postoje zakonske osnove za obradu, koje imaju prednost;
 4. subjekat podataka prigovara obradi osobnih podataka u cilju izravnog marketinga;
 5. osobni podaci nisu bili obrađeni u skladu sa zakonom;
 6. osobni podaci moraju biti izbrisani u cilju pridržavanja zakonskih obaveza od strane „Ficosota“;
 7. osobni podaci su bili prikupljeni u vezi s pružanjem usluga informacionog društva djeci u smislu čl. 8, st. 1 Uredbe (EU) 2016/679
  1. „Ficosota“ nije dužno izbrisati osobne podatke, ukoliko je obrada potrebna:
 1. za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i prava na informaciju;
 2. za udovoljavanje zakonskih obaveza od strane „Ficosota“;
 3. iz razloga od javnog interesa u području javnog zdravlja, u skladu sa čl. 9, st. 2, slova z) i i), kao i čl. 9, st. 3 Uredbe (EU) 2016/679;
 4. za potrebe arhiviranja u javnom interesu, za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe u skladu sa čl. 89, st. 1 Uredbe (EU) 2016/679, u onoj mjeri u kojoj postoji vjerojatnoća pravo na brisanje da učini nemogućim ili ozbiljno da oteža postizanje ciljeva obrade, ili
 5. za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja.

Pravo na zahtjevanje ograničenja obrade

  1. Subjekat podataka ima pravo zahtjevati ograničenje obrade, kada se primjenjuje jedno od navedenih:
 1. točnost osobnih podataka se osporava od strane subjekta podataka; ograničavanje obrade se primjenjuje za razdoblje, koje omogućava administratoru provjeru točnost osobnih podataka;
 2. obrada je nezakonita, ali subjekat osobnih podataka ne želi da osobni podaci budu izbrisani, već umjesto toga zahtjeva ograničenje njihovog korištenja;
 3. „Ficosota“ više nema potrebu za osobnim podacima u cilju obrade, ali subjekat podataka ih zahtjeva radi određivanja, vršenja ili zaštite zakonskih potraživanja;
 4. subjekat podataka je prigovorio obradi na osnovu legitimnog interesa „Ficosota“ i u toku je provjera da li zakonske osnove administratora imaju prednost pred interesima subjekta podataka.
  1. „Ficosota“ može obrađivati osobne podatke, čija obrada je ograničena, samo u sljedeće svrhe:
 1. za pohranu podataka;
 2. uz pristanak subjekta podataka;
 3. za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja;
 4. za zaštitu prava drugog fizičkog lica; ili
 5. zbog važnih razloga od javnog interesa
  1. Kada je subjekat podataka zahtjevao ograničenje obrade i postoje neke od osnova prema gore navedenom čl. 7.1., „Ficosota“ ga informira prije opoziva ograničenja obrade.

Pravo na prijenos podataka

8.1. Subjekat podataka ima pravo primiti osobne podatke, koji ga se tiču i koje je on pružio društvu „Ficosota“, u strukturiranom, široko korištenom i prilagođenom za strojno čitanje formatu.

8.2. Na zahtjev, ovi podaci mogu biti prebačeni drugom administratoru, određenom od strane subjekta osobnih podataka, onda kada je to tehnički izvodljivo.

8.3. Subjekat osobnih podataka može ostvariti pravo na prijenos podataka u sljedećim slučajevima:

 1. obrada se temelji na pristanku subjekta osobnih podataka;
 2. obrada se obavlja na temelju ugovorene obaveze;
 3. obrada se obavlja na automatiziran način.

8.4. Pravo na prijenos podataka ne može utjecati nepovoljno na prava i slobode drugih lica.

Pravo na prigovor

 

 • Subjekat podataka ima pravo prigovoriti obradi njegovih osobnih podataka od strane „Ficosota“, ako se podaci obrađuju na bilo kojem od sljedećih osnova:

 

 1. obrada je potrebna za izvršavanje zadatka od javnog interesa ili prilikom vršenja službenih ovlasti, koje su dodijeljene administratoru;
 2. obrada je neophodna u svrhe, koje se odnose na legitimni interes „Ficosota“ ili treće strane;
 3. obrada podataka uključuje profiliranje.
  1. „Ficosota“ obustavlja obrađivanje osobnih podataka, osim ako može dokazati, postojanje uvjerljivih pravnih osnova za njegovo nastavljanje, koje imaju prednost pred interesima, pravima i slobodama subjekta podataka ili za određivanje, vršenje ili zaštitu zakonskih potraživanja.

Pravo na prigovor protiv obrađivanja osobnih podataka u cilju izravnog marketinga

10.1. Prilikom obrade osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, subjekat podataka u bilo kojem trenutku ima pravo prigovora protiv obrade osobnih podataka u ove svrhe, uključujući i po pitanju profiliranja, koje je povezano s izravnim marketingom.

10.2. Kada subjekat prigovori obradi podataka u cilju izravnog marketinga, obrada osobnih podataka u te svrhe se prekida.

Pravo na ljudsku intervenciju prilikom automatiziranog donošenja odluka

11.1. U slučajevima, kada „Ficosota“ automatizirano donosi individualne odluke, bez obzira na to jesu li te odluke donijete uz pomoć profiliranja, što dovodi do pravnih posljedica po fizička lica ili utječu na njih na sličan način, ta lica mogu zahtjevati preispitivanje odluke uz ljudsku intervenciju, kao i izraziti svoje stajalište.

11.2. „Ficosota“ pružaće fizičkim licima – objektu automatizovanog donošenja odluka, bitne informacije o korištenoj logici, kao i o značaju i predviđenim posljedicama ovakve obrade po lice.

Dio 4.: Red ostvarivanja prava subjekata osobnih podataka

12.1. Subjekti osobnih podataka mogu ostvarivati prava u skladu s ovim Pravilima podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje određenog prava.

12.2. Zahtjevi za ostvarivanje prava subjekata osobnih podataka mogu se podnositi na sljedeći način:

 1. Elektronskim putem, na sljedeću adresu e-pošte: dpo@ficosota.com
 2. Na mjestu, u uredu „Ficosota“
 3. Putem pošte – na adresu sjedišta Ficosota: bul. Madara br. 48, grad Šumen, Bugarska

12.3. Zahtjev za ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka, treba sadržati sljedeće informacije:

 1. Identifikaciju lica – ime i OIB;
 2. Kontakte za povratne informacije – adresa, broj telefona, e-pošta;
 3. Zahtjev – opis zahtjeva.

12.3. „Ficosota“ pruža informacije o preduzetim radnjama u vezi sa zahtjevom za ostvarivanje prava subjekata, u roku od jednog mjeseca od dobijanja zahtjeva.

12.4. U slučaju potrebe ovo razdoblje može biti produženo za još dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i količinu zahtjeva određenog lica. „Ficosota“ informira lice o svakom produžavanju u roku od jednog mjeseca od dobijanja zahtjeva, i navodeći razloge kašnjenja.

12.5. „Ficosota“ nije obavezno odgovoriti na zahtjev, ako nije u mogućnosti identificirati subjekta podataka.

12.6. „Ficosota“ može zahtjevati pružanje dodatnih informacija, koje su potrebne za potvrđivanje identiteta subjekta podataka, kada postoje opravdane sumnje u identitet fizičkog lica, koje podnosi zahtjev.

12.7. Kada je zahtev predat elektronskim putem, po mogućnosti, informacije se pružaju elektronskim sredstvima, osim ako subjekat podataka nije drugačije zatražio.

12.8. Ova pravila stupaju na snagu dana 25.05.2018. godine.